Companies in Shymkent, Kazakhstan

Looking for Companies in Shymkent? Here you will find 1107 companies in Shymkent, Kazakhstan. For more results, browse business categories or keywords.
Looking for Companies in Shymkent? Here you will find 1107 companies in Shymkent, Kazakhstan. For more results, browse business categories or keywords.
We found 1,107 companies. Page 37

ZERDE-FARMA LTD

Tashtrakt 14A 160019, Shymkent

ZHALYUZI CENTRE

Momysh uly 4 160000, Shymkent

ZHASYL EL LLP

40, "vostok" Distr., 160016, Shymkent

ZHER-SU LTD

Kapal batyra 160009, Shymkent

ZHER UIK YUG LLP

27, 21 Distr., 160000, Shymkent

ZHEBE PH

3, Aybergenov Str., 160019, Shymkent

ADAL SEYIT PC

N/n, Baituli Baba Str., 160000, Shymkent

ALEMSTROYSOYUZ LLP

7, Svobody By-str., 160024, Shymkent

ALIASKER LLP

Taukent (suazk Dist.), 72, Erimbetov Str., 160000, Shymkent

ASIA-CEMENT LLP

3a, Tamerlanovskoe Shosse, 160005, Shymkent

ATLAS ASIA KZ LLP

No Address, 160000, Shymkent

AZASAOILTRANS LLP

4b, 3 Distr., 160005, Shymkent

BUTENKO IE

N/n, Abay Str., 160000, Shymkent

BUVASHEV IE

45, Tauke Khan Ave., 160011, Shymkent

EL KORGAN LLP

154, Alimbetova Str., 160008, Shymkent

KAZAGENTIMPEX LLP

23, Tashkentskaya Str., 160010, Shymkent

KAZAK VNESH TRANCE LLP

Apt. 17, Al-farabiyskiy Area, 13, "karasu"distr. Str., 160019, Shymkent

MOTOKONYUSHNYA LLP

34, Elshibek Batira Str., 160009, Shymkent

MOTOSTYLE IE

"tulpar 2030" Street Market, No Address, 160000, Shymkent

MURTAZIN IE

N/n, "samal" Distr., 160000, Shymkent

NURKEY TETS LLP

49, Tazhibay Ata Ave., 160024, Shymkent

SHYRSHA LLP

N/n, Zheltoksan Str., 160000, Shymkent

SULTANOV IE

No Address, 160000, Shymkent

TURGUNOV IE

N/n, Kunaev Ave., 160000, Shymkent

VOZROZHDENIE EXCHANGE

N/n, Askarov Str., 160000, Shymkent

YUZHKAZ MRAMOR LLP

N/n, Turkestanskaya, 160000, Shymkent
1...353637
1,107 companies
Didn't find what you were looking for?
Tell us what is missing

Add Business

Do you like this list?
Share the link with others:

BACK TO TOP